KLUBBEN

Klubben er et tilbud til børn fra 4. – 6. klasse.

Klubben er et pædagogisk tilbud. Klubben påtager sig ikke en egentlig pasning. Børnene kan frit vælge, hvornår og hvor ofte de vil deltage i klubbens aktiviteter. Klubben skal være med til at skabe muligheder for, at børnene kan øge deres lyst til at lære, udfolde deres fantasi og opøve deres evne til selvstændig vurdering og kritiskstillingtagen. Klubben skal medvirke til at forberede børnene til medleven og medbestemmelse og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Klubben skal tilbyde meningsfyldte fritidsinteresser og skal medvirke til at forebygge sociale og psykiske problemer hos børnene.

 

Åbningstid:

mandag til fredag fra skolen slutter til kl. 16. Der tilbydes morgenpasning kl. 6.30 - 7.45 i SFO.

I skoleferierne vil det være muligt at tilkøbe pasning i SFO. 

 

Pris:

750,- kr. pr. måned opkræves i 11 måneder om året.

På skolefridage er der lukket.

 

Hvis man går i klub og har et pasningsbehov ud over de ovennævnte tider, kan man være tilmeldt SFO og dermed SFO-betaling.

Børn fra 4. - 6. klasse vil altid fysisk være tilknyttet KLUB indenfor KLUBBENS åbningstider.

 

Tilmelding:

Kan fås på, og skal afleveres på, skolens kontor.

 

Udmeldelse:

Der er 2 måneders udmeldelsesfrist.

Udmeldelsen skal ske skriftligt på en særskilt blanket som udleveres på skolens kontor.

 

Klubben har lokaler i eget hus - Skolegade 23 (med indgang fra skolegården)

Normeringen afhænger af antal tilmeldte børn.

Børnene kan komme efter skoletid og hygge sig og deltage i nogle aktiviteter sammen med deres kammerater. Hvad aktiviteterne byder på, vil være noget, der aftales i samarbejde med de tilmeldte og den voksne og må ses i det perspektiv, at der kun er en eller to voksen ansvarlige i hverdagen. Klubben kan efter aftale benytte skolens faglokaler, så som skolekøkkenet, billedkunst, musik, sløjd og gymnastiksal, dette kræver dog, at der bliver udvist stor ansvarlighed fra børnene.

Det værdsættes i klubben, at man hjælper hinanden, tager ansvar for egne handlinger og sørger for at stedet har en behagelig atmosfære, at man er venlig og hensynsfuld i handling og sprog overfor hinanden.

Når børnene kommer i klubben, skal de lægge deres overtøj, sko og tasker i garderoben. I løbet af eftermiddagen samles alle og får lidt frugt. Det tilstræbes, at der er en ugentlig varmmadsdag og en månedlig kagedag.

Samlingen af børnene bruges samtidig til at indhente ønsker om bl.a. indkøb af mad og materialer samt få hørt de ønsker, der måtte være rent praktisk. Samlingen bruges også til problemløsning og i det hele taget til at informere hinanden og lære hinanden at kende.

Når man går i klub, er det tilladt at bruge sin mobil, man må selv give besked, så hjemmet vil ikke blive kontaktet, hvis børnene ikke dukker op. Der bliver ført protokol, så der vil altid være et overblik over, hvem der er og har været i klubben. Klubben benytter Tabulex børn til registrering. 

4. kl. må gå på biblioteket efter aftale med den voksne. For 5. og 6. klasser er det tilladt at forlade skolen efter aftale. Sodavand og slik må ikke medbringes eller købes i klubtiden.

Administrativt hører klubben under SFO. Dette giver mulighed for at udnytte personaleressourcerne, så aktivitetstilbuddene kan blive mere varierede.

 

Klubbens telefon nr. 54858016 - 3