VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

 

NYKØBING F. REALSKOLE

 

 

 

Hjemsted og formål

 

§ 1

 

Stk. 1            NykøbingF. Realskole, cvr.nr. 59989111, blev oprettet i 1897 som privatejet skole ogomdannet til selvejende og uafhængig institution i 1963.

 

                      Skolen har hjemsted i  Skolegade 25 – 29, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland.

 

                      Skolens formål er at driveskolevirksomhed. Undervisningen omfatter børnehaveklasse og 1. – 10. årgang ogsker i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser om friskolerog private grund-skoler.

 

                      Skolens formål erendvidere, under hensyntagen til elevernes individuelle udvikling, at give ensolid og tidssvarende undervisning i overensstemmelse med skolens læseplan.

 

                      Målet søges nået ved enrolig og disciplineret atmosfære i dagligdagen og forholdsvis småklassekvotienter. En positiv, engageret holdning hos såvel lærere og elever somhos forældre er en selvfølgelig forudsætning for at målet kan nås.

 

 

Forældrekredsen

 

§ 2

 

Stk. 1            Forældrekredsenbestår af forældre til børn i skolen.

 

Stk. 2            Forældrenesrettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommerden eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barneti pleje, jf. lovens § 38.

 

Stk. 3            Detpåhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed,herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad deralmindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskolermv.

 

 

Skolensdrift

 

§ 3

 

Stk. 1            Skolensdrift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne ogeventuelt ved bidrag fra skolekredsen og andre. Skolens midler må alene kommeskolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

 

Stk. 2            Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte afnogen art.

 

Stk. 3            Eteventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes tiltilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelleunderskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedring afundervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.

 

Stk. 4            Bestyrelsenskal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldigeøkonomiske hensyn.

 

Stk. 5            Likvidemidler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal underhensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

1)     Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske ØkonomiskeSamarbejdsområde (EØS).

2)     I fondsaktiver udstedt af danskerealkreditinstitutioner, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andredanske finansierings-institutter under offentligt tilsyn.

3)     I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danskestat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4)     I værdipapirer fra et EU -/ EØS-medlemsland, bortsetfra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhedkan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

5)     Skolens midler må ikke anbringes på konti m.v. somandre end skolen har rådighed over.

 

Stk. 6            Allebestyrelsesmedlemmer underskriver skolens årsregnskab, og afgiver en erklæringpå tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Årsregnskabetudarbejdes, revision pågår og årsregnskabet afsluttes senest 1.april.

 

 

Generalforsamling

 

§ 4

 

Stk. 1            Generalforsamlingenbestår af forældrekredsens medlemmer, jf. § 2, stk. 1 og 2.

 

Stk. 2            Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af forældrekredsen. Hverforældremyndighedsindehaver har 1 stemme, og der kan, forsåvidt angår valg af

 

forældrerepræsentanter,gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med.

 

Stk.3             Bestyrelsener ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, derstemmer ved valg af forældrerepræsentanter.

 

Stk. 4            Ordinærgeneralforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet sted ihjemstedskommunen inden udgangen af maj. Bestyrelsen indkalder forældrekredsensmedlemmer til generalforsamling ved opslag på skolens hjemmeside og ved direktebesked til hver enkelt forældremyndighedsindehaver over skolens intra-systemmed mindst 28 dages varsel.

 

                      Indkaldelsenskal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsen aflægger beretning.

3.     Skolelederen aflægger beretning, herundertilsynsførendes skriftlige erklæring.

4.     Det reviderede regnskab forelægges til orientering.

5.     Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget tilorientering.

6.     Valg af forældrerepræsentanter (som er på valg) tilbestyrelsen og 2 suppleanter.

7.     Indkomne forslag.

8.     Eventuelt.

 

Stk. 5            Forslag,som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen ihænde senest 14 dage før afholdelsen. Forslag skal udsendes til forældrekredsensenest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 6            Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed –hvis det ønskes ved skriftlig afstemning - og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til defremmødte medlemmers antal.

 

Stk. 7            Derføres en protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollenunderskrives af dirigenten og referenten.

 

Stk. 8            Ekstraordinærgeneralforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinærgeneralforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 20 af forældrekredsens medlemmerskriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

 

                      Bestyrelsenvil dog, hvor dette er påkrævet, kunne indkalde til en ekstra-ordinærgeneralforsamling med 8 dages varsel.

 

Stk. 9            Bestyrelsenog generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om ændring afvedtægterne.

 

 

Bestyrelsenssammensætning

 

§ 5

 

Stk. 1            Bestyrelsen kan ikke afsættes i funktionsperioden.

 

Stk. 2            Bestyrelsenbestår af 7 medlemmer, der vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. 

 

Stk. 3            Bestyrelsenbør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf.§11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Stk. 4            Bestyrelsesmedlemmerneer ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Stk. 5            Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal væreregistreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk. 6            Forældrenes kal have mulighed for at vælge mindst 1 suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud afbestyrelsen. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde afbestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

                     

Stk. 7            Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf.lovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og privategrundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, foreksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke ermuligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

 

Stk. 8            Bestyrelsenskal føre protokol over sine beslutninger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem,og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikkestemmes ved fuldmagt eller brev.

Formandens – og  ved dennes fravær næstformandens – stemme erudslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Ethvert bestyrelses-medlemhar ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitetskal endvidere indføres i protokollen.

 

Stk. 9            Bestyrelsensmedlemmer vælges for 3 år og afgår med skiftevis 3-2-2 medlemmer. Genvalg kanfinde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen.

 

Stk. 10          Bestyrelsenkonstituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte.

 

Stk. 11          Skolensleder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer afbestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig erforældre til elever på skolen.

 

Stk. 12          Bestyrelsesmedlemmerhæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter danskrets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolensmidler.

Bestyrelsensopgaver

 

§6

 

Stk. 1            Bestyrelsenhar den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelsemed denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.

 

Stk. 2            Lederen har det daglige pædagogiske ansvar samt ansvar for, at den daglige drift er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

 

Stk. 3            Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling i SFO, og bestyrelsener ansvarlig for at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

                     

Stk. 4            Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.

 

Stk. 5            Bestyrelsen godkender efter indstilling fra skolens leder ansættelse og afskedigelse af skolens øvrige/faste personale.

 

Stk. 6            Bestyrelsener ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport ioverensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabetunderkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

 

Stk. 7            Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen.Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan ikke videregives.

 

Stk. 8            Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt træfferbeslutning om ethvert spørgsmål, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutningom.

 

 

Bestyrelsensarbejde

 

§ 7

 

Stk. 1            Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholdebestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten.

 

Stk. 2            Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmestehar økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelsernei forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

 

Stk. 3            Medlemmer af bestyrelsen må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed,som udlejer bygninger til skolen.

 

 

Tegningsret

 

§ 8

 

Stk. 1            Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

 

Stk. 2            Tilkøb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendommekræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

 

Stk. 3            Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

 

Nedlæggelse

 

§ 9

 

Stk. 1            Beslutningom skolens nedlæggelse træffes af mindst 4 af bestyrelsens medlemmer.

 

Stk. 2            Forældrekredsenorienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor.

 

Stk. 3            Ophørerden selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse medformålsbeskrivelsen, skal den nedlægges.

 

Stk. 4            Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvoreleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ligesomministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sinebetalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolensvirksomhed må indstilles.

 

 

Stk. 5            Det påhviler den siddende bestyrelse af fungere videre, indtil den økonomiskeafvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler,herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse hermed.

 

Stk. 6            Bestyrelsenhar ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiskeopgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler,samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Stk. 7            Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, derstøttes gennem lov om friskoler og private grundskoler mv.

 

Vedtægternesbestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af Undervisningsministeriet.

 

Godkendt påekstraordinær generalforsamling d. 4.oktober 2011

 

 

____________________________                               __________________________

Formand Thomas Urfeldt                                              Næstformand Trine Termann Kristensen

 

 

 

____________________________                               ___________________________

Jakob Nielsen                                                                 Joan Gerti Kragh

 

 

 

_____________________________                             ____________________________

Helle Zier Rasmussen                                                    Jane Jakobsen

 

 

 

_____________________________

Palle Nymann Weje