Når du vælger, at dit barn skal gå på Nykøbing F. Realskole, tilbyder skolen:

 

Fagligt:

Vi har en stærk fag-faglig undervisning. Skolens lærere underviser målrettet mod at opfylde kravene til afgangsprøverne og tilbyder en forberedt og gennemtænkt undervisning i fagene.

Fagene dækkes /læses af lærere, som har erfaring i at planlægge en undervisning, som forbereder eleverne bedst muligt til afgangsprøverne i udskolingen. Rammerne i fagene sættes af faglærerne, som med udgangspunkt i Fælles Mål har gennemarbejdet den røde tråd i fagene fra indskoling til udskoling. Lærerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt (som skal være alderssvarende) i det enkelte fag og leder eleven gennem pensum.

I 0.-2. klasse indskoles børnene, de lærer at gå i skole. Der undervises i de grundlæggende færdigheder i bl.a. dansk, matematik, engelsk, musik og idræt. Øvrige fag repræsenteres i P-fag(eftermiddagstimer fra 12.10-13.40)

I 3.-6. klasse automatiseres de grundlæggende færdigheder, fagene i P-fag får deres egne timer. Der bygges oven på de grundlæggende færdigheder som forberedelse til udskolingen.

I 7.-10. klasse anvender eleverne de færdigheder, som er grundlagt og automatiseret i indskolingen og mellemafdelingen. Undervisningen bliver mere studierelateret og er målrettet mod afgangsprøverne i de enkelte fag og mod de videregående uddannelser.

Undervisningen og undervisningsmiljøet er traditionsbundet, vi møder til tiden, møder forberedt, overholder aftaler, har en god omgangstone og behandler hinanden med respekt. Eleverne præsenteres for forskellige arbejdsformer- og metoder.

 

Socialt:

Klasselærerne er krumtappen i det sociale miljø i klasserne. Klasselærerne arbejder fortløbende med det sociale aspekt i klassen. Der bliver taget hånd om problemer og vanskeligheder både i hele klassen og med den enkelte elev. Vi accepterer ikke mobning, og vi tager hånd om børn, som er i krise.

Vi ser ikke alt, og alt det vi ikke ser, vil vi gerne informeres om, hvis det er noget, der gør ondt, og som har indflydelse på skolegangen. Når vi hører om det, tager vi os af det og gør noget ved det. Lærerne arbejder på, at eleverne befinder sig godt i klassen og i skolen.

Der arbejdes med forskellige pædagogiske materialer på det sociale område for at styrke klassens sociale liv og skabe tillidog tryghed i klasselokalet. 

 

Personligt:

Lærerne arbejder ud fra det enkelte barns niveau og kompetencer (som skal være alderssvarende).

Lærerne vil styrke barnet personligt inden for fællesskabets rammer.

Vi arbejder bl.a. med evnen til at løse konflikter, evnen til at samarbejde, evnen til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, evnen til at præstere, evnen til empati, glæden ved at være forberedt, glæden ved at have sine ting i orden, at møde til tiden, at overholde aftaler, evnen til at kende sig selv og sin reaktion og at sætte sig mål, evnen til at erkende egne evner, evnen til at erkende svage og stærke sider, evnen til at være i et fællesskab, evnen til at acceptere andre, være tolerant, være ærlig, åben og imødekommende.

 

Forældres samarbejde med skolener af afgørende betydning for den undervisning og den faglige kvalitet, somNykøbing F. Realskole står for.

På Nykøbing F. Realskole er samarbejdet mellem skole og hjem et fælles ansvar til styrkelse af børnenes optimale læring og trivsel.

 

Har du valgt Nykøbing F. Realskole, skal du derfor være indstillet på at deltage aktivt i dit barns skolegang. Det betyder, at du som forælder på Nykøbing F. Realskole er indforstået med følgende: 

 

 • At du som forælder giver dit barn din fulde opbakning i forhold til skolen og det arbejde, børnene skal udføre i den forbindelse.
 • At dit barn har mødepligt og skal deltage i alle undervisningsaktiviteter.
 • At dit barn møder i skolen til tiden, og I giver besked hurtigst muligt ved fravær.
 • At dit barn er forberedt til undervisningen, har lavet evt. hjemmearbejde og afleverer hjemmeopgaver til tiden.
 • At dit barn har fået morgenmad, har madpakke med og er udsovet. 
 • At dit barn følger undervisningen i alle fag (alle fag og tilbud er obligatoriske) og deltager i skolens arrangementer (lejrskoler, ekskursioner m.v.).
 • At dit barn deltager i de test, som skolen afholder hvert år.
 • At betaling af forældreandel til de årlige lejrskoler samt ekskursioner og andre aktiviteter forfalder i god tid og inden afholdelse (lejrskoler, aktiviteter, ekskursioner etc. er en del af undervisningen og derfor obligatorisk). Hvis ikke betaling er sket inden afholdelse, vil beløbet blive opkrævet sammen med skolepengene).
 • At du i videst muligt omfang, IKKE beder dit barn fri uden for skolens almindelige ferie- og fridage.
 • At deltage i skolehjemsamtaler og forældremøder i løbet af skoleåret.
 • At involvere dig i klassens sociale liv ved at deltage i fællesaktiviteter arrangeret for klassen.
 • Deltage i skolens arrangementer/aktiviteter.
 • At logge på skoleintra min. 2 gange om ugen for at tjekke, om der er beskeder.
 • At brug af mobiltelefoner IKKE er tilladt i timerne.
 • Du, som forælder, tager et medansvar for at skolevejen er trafiksikker ved at overholde skolens trafikpolitik.
 • At støtte dit barn i, at mobning IKKE accepteres.
 • At eleverne ikke må ryge på og omkring skolens områder.
 • At bad efter idræt er nødvendigt.
 • At samarbejde med skolen og de øvrige forældre i klassen om dit barns skolegang både fagligt og socialt.
 • At skolen kan henvise til specialkonsulenter, pædagoger, psykologer, socialrådgivere mv., når skolen finder det påkrævet (orientering herom vil ske).

 

Ovenstående er skolens forudsætninger for at indgå og deltage i samarbejde med elever ogforældre.

 

Vi ser frem til et respektfuldt og anerkendende samarbejde.