Elever, der optages på Nykøbing F. Realskole, har mødepligt til undervisningen, og forældrene har ansvaret for, at børnene møder op på skolen til den fastsatte undervisningstid.

Det forventes, at forældre samarbejder med skolen om deres børns deltagelse i undervisningen. Hvis en elev udebliver fra undervisningen, skal forældrene give oplysning om årsagen hertil.  

Alt fravær registreres.  

Alt andet fravær end sygdom registreres som ulovligt fravær.   

 

På Nykøbing F. Realskole gælder følgende retningslinier for fravær:  

Skolens holdning er grundlæggende, at den eneste acceptable grund for udeblivelse fra undervisning er sygdom, fordi: 

 - Al undervisning er vigtig for elevens videre skoleforløb, hvilket betyder, at der er ingen undervisning, som eleven kan undvære i sit videre forløb, men der er undervisningsforløb, som eleven undtagelsesvis kan lave hjemme under fravær.  

Lærerne laver årsplaner. Det er vigtigt, at orientere sig om disse årsplaner, og løbende at holde sig orienteret hos klasselæreren om undervisningen i skolen.  

Vi forventer, at forældrene IKKE placerer ferie midt i et emnearbejde, hvor deres barn er en del af en arbejdsgruppe, eller i en periode, hvor der øves teater. Hvis forældre ikke tager hensyn til dette, kan barnet ikke deltage i emnearbejdet eller teaterforestillingen.  

Anmodning om fritagelse på et sådant tidspunkt må derfor afslås.  

Projektarbejde er en arbejdsform, som øves gennem hele skoleforløbet, og som afsluttes med en obligatorisk opgave i 9.kl. Det er derfor en særdeles dårlig idé at holde ferie i de perioder, hvor klasserne arbejder projektorienteret.  

Forældre anmodes om ikke at tage deres børn fri til ting, som kan ordnes uden for normal skoletid.  

 

Det er klasselærerens opgave at føre protokol over elevers fravær.  

Andre lærere giver efter timerne klasselærerenbesked om evt. fravær.  

Klasselæreren tager kontakt til forældrene, hvis det skønnes nødvendigt.  

Ved fravær skal forældre give besked tilklasselæreren eller til den lærer, som har eleven i de timer, eleven har fravær, enten i forvejen – ved planlagt fravær, eller efterfølgende – ved evt. sygdom. 

Hvis en elev har forholdsmæssigt meget fravær kontakter klasselæreren forældrene for at være sikker på, at forældrene ved besked. Ledelsen informeres løbende om eleves fravær.  

Skolen har underretningspligt til de sociale myndigheder ved elevers fravær.   

Fraværet vurderes i hvert enkelt tilfælde af klasselæreren, men som grundregel gælder, at:  

Ved 5-10% fravær kontaktes forældrene af klasselæreren.  

Ved 10-15 % fravær kontaktes forældrene af klasselæreren. Der lægges en handleplan.  

Ved 15-20% fravær informeres de sociale myndigheder. Der aftales ny handleplan.

Ved fravær som gentagne gange skyldes sygdom kontaktes sundhedsplejersken.  

Ved fravær i enkelt timer kontakter faglæreren forældrene og giver klasselæreren besked.  

Hvert år ved skoleårets slutning opgøres alle protokoller. Der sendes besked til forældre, som er blevet kontaktet i forløbet, samt til de sociale myndigheder ved fravær mellem 15-20 %.  

I de enkelte afdelinger aftales mere detaljerede handleplaner/-muligheder ved fravær