Fag ud over det obligatoriske: 10. klasse på Realskolen tilbyder dette år flg. fag:

Vedligeholdelsesengelsk

                 Vedligeholdelsesmatematik

                 Tysk

                 Fysik

                 Identitet og samfund

                 Flexfag

Næste år tilbyder vi:

                 Tysk

                 Fysik

                 Aktiv formidling

                 Individuelt tilrettelagt matematik

                 Individuelt tilrettelagt engelsk

 

Selvvalgt opgave:

Arbejdet med OSO: Inden vores OSO har eleverne skrevet uddannelsesplaner og været i praktik. Vi opfordrer eleverne til at finde praktikpladser, som er relevante i forhold til OSO. Dette arbejde foregår i samarbejde mellem kommunens UU-vejleder, skolens praktikkoordinator samt klasselærer i 10. klasse.

OSO-ugen forløber som kombination af dage med mødepligt og dage, hvor eleverne kan arbejde hjemmefra. Når ugen er gået, skal eleverne aflevere et link til en hjemmeside, som de selv har lavet. Hjemmesiden skal præsentere det job og den uddannelse, som de ønsker i forhold til uddannelsesplanen. Derudover skal hjemmesiden indeholde de krav, som ministeriet sætter til OSO-opgaven. På hjemmesiden kan eleverne vise, at de har arbejdet praktisk/kreativt med opgaven. Umiddelbart efter OSO-ugen afholdes præsentationer af opgaverne. Alle elever præsenterer deres arbejde mundtligt. Alle elever i klassen er til stede. Derudover deltager klasselærer(e) og UU-vejleder. Umiddelbart efter præsentationen modtager eleverne deres karakter og en bedømmelse. Derudover udfærdiges en skriftlig udtalelse, som vedlægges afgangsbeviset.

Uddannelsesplan: Eleverne udfærdiger uddannelsesplaner sammen med UU-vejlederen. De får introduktion og fælles opstart. Derefter færdiggør eleverne selv uddannelsesplanerne. Arbejdet starter allerede i efteråret inden praktik og brobygning. Der arbejdes løbende med uddannelsesplanerne igennem skoleåret.

Brobygning og praktik: Eleverne har obligatorisk en uges brobygning på selvvalgt ungdomsuddannelse. Derudover er der en uges obligatorisk praktik. I særlige tilfælde kan elever vælge at gå yderligere i praktik eller brobygning. Dette gælder især ved uafklarethed i forhold til valg af ungdomsuddannelse, eller hvis eleven ønsker praktik et sted, som ikke tager praktikanter i den ordinære praktikuge.

 

Evaluering og Vurdering.

Vi er tilfredse med vores 10. klassetilbud. Vi tilbyder en faglig skole for elever, som ønsker et år med et fagligt løft.

Vi er gode til – i samarbejde med eleverne – at forstærke deres kompetencer inden de starter på en ungdomsuddannelse. Alle elever, som gennemfører 10. klasse, kommer ud herfra med en plan for fremtiden, som er realistisk i forhold til elevens ønsker og evner.

Ud over vores faglige fokus, har vi også stort fokus på elevernes personlige og sociale udvikling. Vi tilstræber at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle frit kan ytre sig, på dét niveau de nu har. Vi tilstræber, at vores 10. klasse er en integreret del af skolens fællesskab, og at eleverne kender og agerer efter skolens værdier.

Vi evaluerer løbende på vores tilbud, og vi tilpasser det, når vi skønner det er nødvendigt.

Vi har stort fokus på, at vi lever op til de ting, vi siger, vi gør. Vi har fokus på at være meget klar i kommunikationen med forældre og elever, og vi gør meget for at forventningsafstemme mellem skole og hjem, allerede inden skoleåret starter.

Vi optager alle elever, som ønsker et 10. skoleår, hvor man arbejder seriøst med sine fokusområder.

 

Resultat – tolkning af resultater.

Ligesom resten af skolen har stort fokus på høj kvalitet i undervisningen, gælder dette også for 10. klasse. Al undervisning varetages af uddannet personale.

 

Målsætning.

Målsætning for 10. klasse er at bevare et tilbud for elever, som ønsker et år med målrettet undervisning på et højt fagligt niveau, samtidig med at de får mulighed for at arbejde med deres personlige og sociale udvikling.

Vi har fokus på løbende evaluering af vores tilbud, så det matcher vores elever og kravene til dem bedst muligt.

 

Hvad har vi lært/ændringer i praksis

Vi har i mange år evalueret 10. klasse gennem samtaler med eleverne og intern vurdering af udbyttet af året. Det har betydet, at vores 10. klasses tilbud har været ret dynamisk, og vi har fået afprøvet forskellige fag og tilgangsvinkler. Gennem de drøftelser, der har været i arbejdet med selvevalueringen, er vi blevet enige om, at evalueringen fremover skal være lidt mere formelt. Vi vil udarbejde spørgeskema til både elever og forældre omkring 10.klasse tilbuddet, således at vi sikrer os, at vi får alle udsagn/holdninger med.

Målet inden næste officielle selvevaluering om 3 år er at den årlige evalueringsproces med deltagelse af klassens lærere er blevet yderligere kvalificeret gennem tiltag, der sikrer at alle bliver hørt.

Skolen vil have spørgeskema samt procedure omkring evaluering klar til evaluering af næste skoleårs 10. klasse, dvs. omkring marts 2019.