Fase 1:Kortlægning af undervisningsmiljøet

Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø, beskrivelse af anvendte metoder og værktøjer, samt hvem der har været inddraget

  1. Kortlægning (beskrivelse af miljøet)
  1. Beskrivelse af ude og inde områder for eleverne.

Ude: have til elever i indskolingen

Skolegård med asfalt: 2 fodboldbaner markeret med hvide streger, plads under det store træ til andre små-boldspil og sjipning, SFO gården med sandkasse, plads bag gymnastiksal til ude-bordtennis, balance, klatrevæg, bålplads.

Inde: klasselokaler af forskellig størrelse fordelt i 4 huse, 2 huse til SFO og klub, 1 gymnastiksal, sløjd-, fysik-, hjemkundskabs-, billedkunst-, musik-, natur og tekniklokale, personalerum, arbejdspladser, mødelokaler, pædagogisk værksted, bogdepot, 6 kontorer, garderober, omklædningsrum, badefaciliteter, toiletter, rengøringsrum, handicaptoilet, depoter.

Klasselokalerne er som flg.:

6 klasselokaler i indskolingen i Apotekerhuset, som er en tidligere bolig, er normeret til mellem 20-21 elever, har naturlig udluftning.

Der er ny-renoverede og istandsatte garderober i kælderen.

Der er toiletter på alle etager.

6 klasselokaler i hovedhuset, den oprindelige skole fra 1897, er normeret til mellem 21-24 elever, har naturlig udluftning.

Der er toiletter på alle etager.

Der er knagerækker til overtøj i gangarealerne.

6 klasselokaler i Nybygningen, bygget i 2004 til skole, er normeret til mellem 22-24 elever, har opsat automatisk udluftning. Der er knagerækker til overtøj på fællesarealerne og i klasserne.

Der er toiletter i stueetagen.

Der spises i klasserne.

Skoleboden, er åben dagligt og bestyres køkkenleder (kantinearbejder) med hjælp fra 8 klasse.. Der er ansat en servicemedhjælper, som fremstiller frisk mad hver dag.

Der er i de fleste klasser køleskabe til madpakker.

Der er ergonomisk rigtige møbler i hovedhuset og i nybygningen.

  1. Beskrivelse af team og gruppeopdeling.

Indskolingen bh.kl.-2.kl.

Mellemafdeling 3.-6.kl.

Udskoling 7.-10.kl.

SFO bh. Kl. -3.kl.

Klub 4.-6.kl.

  1. Beskrivelse af ordninger for frikvartererne

Indskolingen er ude.

Mellemafdelingen og Udskolingen må være inde eller ude. Mellemtrin skal dog være ude det sidste kvarter af frikvarteret.

9. og 10.kl. s eleverne må forlade skolen i frikvartererne.

Der er 2 gårdvagter for hver afdeling.

  1. Beskrivelse af fællesarrangementer.

Indskolingen har morgensamlinger to gange om ugen.

Indskolingen har Børnebal, Galleri og Teater én gang om året.

Mellemafdelingen har Halloween én gang om året.

Afslutning før sommerferien i to hold: bh.kl.-4.kl, og 5.-10.kl.

Afslutning før juleferien i to hold som ovenstående.

Fælles juleafslutning i kirken.

Fælles åbenthusdag én gang om året.

Fælles idrætsdag én gang om året.

  1. Beskrivelse af elevråd

Elevrådet består af 2 elever fra hver klasse fra 2.-10.kl.

Der vælges elevrådsformand og sekretær.

Elevrådet holder møder mindst 4 gange om året.

Der er tilknyttet en kontaktlærer.

  1. Skolen har i en årrække benyttet DCUM’s Termometer til kortlægning af det psykiske undervisningsmiljø. Denne mulighed eksisterer ikke længere og i stedet benytter skolen nu www.klassetrivsel.dk til denne undersøgelse.
  2. Elevrådet har de sidste par år haft en fast punkt på deres årshjul som handler om undervisningsmiljø. De har ved fælles hjælp formuleret en række ønsker og har derefter haft møde med skoleleder og fremlagt disse.
  3. Elevernes undervisningsmiljø er, på det fysiske plan, tilnærmelsesvis det samme som lærernes arbejdsmiljø. Derfor er fysisk APV også en faktor når elevernes undervisningsmiljø skal vurderes.

 

Dermed har følgende aktører været direkte inde over kortlægningen: Skoleleder, viceskoleinspektør, AMR, elevråd.

Indirekte har samtlige elever på skolen været involveret, både gennem elevråd som er deres repræsentanter samt ved at trivselsundersøgelse er udført af alle elever på skolen.

                            

 

 

Fase 2:Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater. Hvordan gjorde vi og hvem deltog.

 

I børnehøjde: Elevrådet brugte en del tid på at samle input fra de andre elever på skolen og gennemgå ønsker til undervisningsmiljøet. Derefter arbejdede de med disse ønsker og fremlagde dem på elevrådsmøde med deltagelse af skoleleder. Omkring 75 % af disse ønsker blev opfyldt inden for kort tid. Enkelte af disse bliver listet under fase 3 sammen med de ønsker/forbedringer som ikke kunne opfyldes øjeblikkeligt.

I voksenhøjde: AMR, serviceleder og skoleleder gennemgik APV og lavede handleplan ud fra denne.

Klassetrivselsundersøgelser blev gennemset af ledelse og lærere involveret i klasserne. Vurderingen af det psykiske undervisningsmiljø var positiv. Der var ingen klasser hvor der viste sig bekymringsvækkende resultater/mønstre.

 

Konstatering af positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø. Gældende generelt, på en afdeling, for en klasse, bestemt køn

 

Generelt har vores skole et rigtig godt psykisk arbejds/undervisningsmiljø. Det være sig både for børn og voksne. Stemningen mellem elev-elev og lærer-elev er rigtig god. Det skyldes et bevidst arbejde med dette, lige fra børnene kommer ind af døren første gang. Vi har handleplaner for trivsel og tilrettelægger undervisningen således at alle børn på skolen har et kendskab til hinanden gennem undervisningsforløb på tværs af klasser og årgange.

 Hvis der skal peges på et område hvor der er plads til forbedring er det de fysiske rammer. Vi er en 120 år gammel skole og vores udendørsplads er relativt begrænset. Vi har vedligeholdelsesplaner og ”restaurerer” vores bygninger og klasseværelser løbende. Dette er nødvendigt. Alle ønsker fra elevside har derfor også gået på forbedring af fysiske rammer, bedre legefaciliteter osv.

Det positive

Det positive er at det vi mangler ift. undervisningsmiljø kan købes for penge. Det er et spørgsmål om prioritering og vi kan se at vi får opfyldt rigtigt mange elevønsker i løbet af kort tid. Ikke alene er dette vigtigt for undervisningsmiljøet men også for elevernes forståelse af demokrati og at det nytter noget at lægge et stykke arbejde i elevrådet. Betydningen af dette kan på ingen måde undervurderes!

Her oplever vi udfordringer

Det eneste vi ikke har en umiddelbar udsigt til at kunne opfylde på den korte bane er mere skolegård. Det kræver et tilkøb af et hus mere. Vi har et ønske om en konkret matrikel som støder op til skolen og har også afgivet et bud på den. Sælger ønsker dog ikke at sælge endnu. Når dette ønske går i opfyldelse vil skolens udendørslegeareal blive tæt ved fordoblet og det ser vi alle meget frem til.

 

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Sådan lavede vi handlingsplanen og hvem var med

Handleplanen er en kombination af elevrådsønsker og en gennemgang af skolens områder af ledelse og serviceafdeling.

Handlingsplan

Succes eller udfordring som der arbejdes med, herunder målgruppen

 Indsats

Ønsket mål for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan.

Start/slut og evt. deadlines

Løst stenunderlag ved flagstang, så man glider når man spiller fodbold

Montering af kunstigt græs på arealet

Færre skrabede knæ og en visuel opstramning af området

Skoleleder

Udført

For få pladser at sidde på udenfor

Etablering af terrasse ved skolekøkken så der er et udendørs sted at spise

Hyggeligt udendørs miljø til de elever som ønsker at sidde og fx spise/snakke

Skoleleder/bestyrelse

Tages med ved lægning af næste års budget. Kan dog ikke loves før der er penge til det.

Våde og beskidte omklædningsrum

Montering af ”adskillelses-skinne” mellem omklædning og bad. Opsætning af udendørs skobørster. Elever skal være bedre til ikke at tage jord/snavs med indenfor

Et renere omklædningsrum

Skoleleder/lærere/elever

Montering af skinne og børster inden næste skoleårs start.

 

Dårlige stole i udskoling

Indkøb af 150 nye stole

Bedre komfort og undervisningsmiljø i udskolingen

Skoleleder/bestyrelse

Bestyrelse har principgodkendt. Endelig godkendelse af tilbud 25/4 2017.

Stole står klar efter sommerferien 2017

Brugte klasselokaler

Renovering af lokaler

Bedre æstetik og indemiljø

Skoleleder/serviceafdeling

Løbende proces. Vi har en målsætning(som vi når) om at renovere 3-5 lokaler om året.

Lunkent vand/ødelagte vandautomater

Eftersyn af drikkefontæner

Koldt vand i rigelige mængder til alle elever

Serviceafdeling

Udført

Eleverne kan ikke sidde ved arealet ved flagstang

Klipning af hække og enten nye bænke eller reparation af nuværende

Flere attraktive/brugbare siddepladser

Skoleleder/serviceafdeling

August 2017

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Sådan har vi udarbejdet retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Hvordan gjorde vi og hvem var med.

Nogle af retningslinjerne for opfølgning er sat af skoleleder. Andre er sat sammen med elevråd og serviceleder.

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser

Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning

Hvornår

Hvordan udføres opgaven

Siddepladser, udendørs

Skoleleder

Februar 2018

Ved budgetopfølgning

Omklædningsrum

Skoleleder, elevråd

September 2017

Ved gennemgang efter en endt skoledag

Stole udskoling

Skoleleder

August 2017

Visuel tjek

Brugte klasselokaler

Skoleleder

Ved hvert skoleårs start

Ved planlægning sammen med serviceleder

Vandfontæner

Serviceafdeling

Ved hvert skoleårs start

Kontrol af serviceleder

Siddepladser ved flagstang

Skoleleder/serviceafdeling

August 2017

Visuel kontrol