Trafikpolitik for Nykøbing Falster Realskole.

 

 

Formål:

Vi vil opnå en så sikker skolevej - til og fra Nykøbing Falster Realskole - som det er fysisk muligt.

Skolens elever skal have så sikker en skolevej som muligt. Det gælder såvel de elever, der er selvtransporterende, som dem der bliver bragt af forældre eller benytter offentlige transportmidler.

 

Baggrund:

Guldborgsund kommunes Trafikplan for folkeskoler skitserer, at der er alvorlige mangler i forhold til en sikker trafikafvikling specielt af morgentrafikken omkring skolen.

Skolevejsanalysen fra Guldborgsund kommune fremhæver, at Nykøbing Falster Realskole er den skole, der har de farligste trafikforhold. Endvidere oplever både skolens personale, elever og forældre næsten dagligt farlige situationer, som burde kunne elimineres.

 

Udførelse og mål:

På nuværende tidspunkt udmønter Nykøbing Falster Realskoles trafikpolitik sig i følgende:

 

 • Trafikpolitikken skal være tilgængelig på skolens hjemmeside
 • Færdselskontaktlærer på skolen, der koordinerer undervisningen, modtager og fordeler post og holder sig orienteret vedr. nye tiltag og henvendelser fra f.eks. trafikstyrelsen, som blandt andet indeholder gåprøve, cykelprøve og årligt cykeleftersyn i samarbejde med politiet. (Gåprøve afholdes i 1. klasse, Lille cyklistprøve i 3. klasse og Cyklistprøve i 6. klasse). Målet er at bibringe skolens elever en grundlæggende trafikskoling, som også efter skolen gør eleverne i stand til at færdes sikkert i trafikken.
 • Færdselslære er et timeløst fag i skolen, som varetages af klasselærerne i overensstemmelse med Undervisningsministeriets ”Fællesmål for færdselslære”  
 • Skriftlig kontakt med Guldborgsund Kommune angående konkrete ønsker fra skolens side til forbedring af de fysiske forhold omkring Nykøbing Falster Realskole.
 • Ved samkørsel i privatbiler til f.eks. lejrskole indhentes forældrenes tilladelse til denne transportform. Dette sker i praksis ved skoleindskrivningen. Det er ifølge færdselsloven den enkelte chaufførs ansvar, at alle regler i forbindelse med transporten overholdes (selepude/sikkerhedssele m.v.).
 • Ved fælles cykelture i skoletiden skal elever benytte cykelhjem.
 • Forbedre forholdet til skolens naboer igennem en tydelig trafikpolitik.
 • Genskabe trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, som tidligere var at finde i området (for eksempel de gule kantlinjer der markerer standsnings- og parkeringsforbud).
 • Fastholde udførelse af de foreslåede tiltag, som beskrevet i Guldborgsund kommunes Trafikplan for folkeskoler, herunder ikke mindst en ”kys og kør” zone i Skolegade.
 • Medinddragelse af skolens elevråd i udformning af Nykøbing Falster Realskoles Trafikpolitik og udførelsen af samme.
 • Trafikpolitikken skal evalueres og, hvis nødvendigt revideres, minimum en gang om året. Skolen foretager nævnte evaluering og forelægger resultatet for den samlede bestyrelse i februar/marts måned, således at en eventuel revidering er på plads inden næste skoleår starter.

 

 

Skolens holdninger/anbefalinger:

 

Det er skolens holdning, at uanset hvor meget færdselslære børnene modtager, er den vigtigste læring den forældrene kan give, bl.a. ved at lære børnene den sikreste skolevej fra hjemmet, og at følge dem til/fra skolen indtil de er trafiksikre.

 

Vi anbefaler, at børnene i videst muligt omfang går eller cykler til skole, men da vi har et stort opland, ved vi, at mange bliver kørt til skolen. I den forbindelse anbefaler vi kraftigt, at afsætning/afhentning af eleverne forgår enten på ”Cementen” eller på Bibliotekets parkeringsplads, hvorfra eleverne selv kan gå, eller følges af de voksne til/fra skolen. Skolegade, Kongensgade, Holchsgade og Rosenvænget er p.t. absolut uegnede til formålet, da standsning og parkering totalt fjerner overblikket i gaderne og dagligt giver farlige situationer for både børn og voksne, hvorfor det anbefales, at al standsning og parkering i de nævnte gader undgås.  I samme forbindelse anbefaler vi, at elever der køres i skole kommer i forholdsvis god tid, for at udjævne trafikflowet om morgenen. For god ordens skyld, skal vi sige, at vi godt ved, at mange har et presset program hver morgen, og at man ”bare lige stopper 10 sekunder”, men problemet er, at det gælder for rigtig mange. Hvis alle der kører deres børn til skole ”bare lige stopper 10 sekunder” bliver det til rigtig lang tid, at gaderne er mere eller mindre blokerede.

 

Vi anbefaler, at alle - ansatte, forældre og andre med ærinde på skolen i dagtimerne - benytter de før omtalte parkeringspladser. (Der er tidsbegrænsning på Bibliotekets parkeringsplads, men på ”Cementen” er der ingen tidsbegrænsning).

 

Vi anbefaler, at alle - børn, forældre og ansatte - der cykler til/fra skolen anvender cykelhjelm, og minder i den forbindelse om de voksnes ansvar som rollemodeller.